Waarom een meldpunt?

Ook in Zoetermeer is er sprake van discriminatie in verschillende vormen. Soms is het overduidelijk, soms wordt het ervaren door de één terwijl de ander zich van geen kwaad bewust is. Het is alleen moeilijk om aan te tonen dàt het er is, in welke mate het er is en in welke vorm het er is. Dit meldpunt is vooral bedoeld te inventariseren hoe vaak discriminatie voorkomt en in welke vormen. Wij willen hiermee de gemeente en andere instanties bewegen om een actiever anti-discriminatie beleid te gaan voeren.

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

Melding

Je kan een (anonieme) melding doen via het formulier op de website. Je kan ook melding doen via het mailadres: info@meldpuntzoetermeer.nl. Maak je melding zo concreet mogelijk. De melding kan gaan over een ervaring van jezelf, maar ook een waarneming van een situatie over discriminatie die je gezien hebt. En via whatsapp kan je direct contact opnemen met de opstellers van deze site. Daar kan je vragen stellen en urgente meldingen doen.

Over welke zaken kan ik een melding maken?

– Leeftijd
– Seksuele gerichtheid
– Godsdienst / Levensovertuiging
– Ras
– Geslacht
– Nationaliteit
– Beperking, handicap of chronische ziekte
– Overig (bijv. stageplek, werk)

Wat gebeurt er met mijn melding?

Je (anonieme) melding wordt door ons geregistreerd. Als je melding niet anoniem is gedaan, ontvang je een ontvangst bevestiging. Je kan ook zelf aangeven of je wilt dat we contact met je opnemen. Je kan ook via whatsapp melding maken en direct in contact treden met de opstellers van deze site. Als je dat wilt zullen we je helpen met het zoeken naar een oplossing van jouw probleem.
Het gaat ons vooral om de registratie en het aantonen van de omvang van discriminatie in Zoetermeer.  We willen de meldingen geanonimiseerd bundelen en gebruiken om de gemeente en andere instellingen aan te sporen om actiever te worden in het bestrijden van discriminatie.

Hoe vertrouwelijk is dit allemaal?

Je melding wordt gebruikt om aan te geven hoeveel en wat voor misstanden er zijn in Zoetermeer. Je melding is niet herkenbaar of herleidbaar naar jou, tenzij jij anders aangeeft.

Waarom doen jullie dit eigenlijk?

De PvdA vindt discriminatie schadelijk en verwerpelijk. Door discriminatie worden mede-inwoners achtergesteld bij sollicitaties of stageplekken, kunnen ze niet goed meedoen omdat gebouwen niet toegankelijk zijn of ervaren ze dat ze als tweederangs burgers worden behandeld. Dat willen we toch niet? Het raakt ons allemaal. Wij willen dat de gemeente, instanties, organisaties en de inwoners van Zoetermeer zich ervan bewust worden dat discriminatie in Zoetermeer op grotere schaal voorkomt dan uit de officiële stukken blijkt. En dat er dus meer aan gedaan moet worden om discriminatie tegen te gaan.

Waarom doen jullie dit nu?

Wij vinden racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Het raakt ons allemaal. Door de Black Lives Matter beweging is er hernieuwde aandacht voor discriminatie, ook in Zoetermeer. Het gaat ons vooral om registratie en het aankaarten van de problematiek in Zoetermeer. In 2022 komen er gemeenteraadsverkiezingen. Dan worden nieuwe plannen gemaakt. Het is nu de tijd om in beweging te komen.

Doet de gemeente Zoetermeer dan niets?

De gemeente heeft, in samenwerking met een aantal andere gemeenten, een meldpunt discriminatie. Wij hebben gehoord dat dit meldpunt onvindbaar is en dat mensen het niet nodig vinden om er een melding te maken omdat er toch niets mee gedaan wordt. Daarnaast is de gemeente in december 2020 een website over inclusiviteit gestart.